Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fashiontradinghouse webshops

Versie geldig vanaf: 3 mei 2010 - Update 3 dec. 2010

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website en diensten van Fashiontradinghouse.nl. Fashiontradinghouse.nl biedt technische ondersteuning voor webwinkel systemen, en levert een dropshipsysteem voor wederverkopers van Fashiontradinghouse.nl . De Fashiontradinghouse.nl dient enkel als technisch middel ter ondersteuning en is nimmer verantwoordelijk noch betrokken bij enige overeenkomst die een Gebruiker aangaat met derden.

Artikel 1 Definities

1.1 Fashiontradinghouse.nl: onderdeel van One & one, statutair gevestigd te Ootmarsum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder dossiernummer  08132910.

1.2 Gebruiker: een natuurlijk- of rechtspersoon die via  Fashiontradinghouse.nl een Webwinkel afneemt.

1.3 Webwinkel: een website waarop producten of dienst kan worden aangekocht.

1.4 Website van Fashiontradinghouse.nl: de website Fashiontradinghouse.nl is te bereiken via www. Fashiontradinghouse.nl.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Fashiontradinghouse.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen Fashiontradinghouse.nl en de Gebruiker.

2.3 De eventueel door de Gebruiker gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Fashiontradinghouse.nl

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

2.6 De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Fashiontradinghouse.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Fashiontradinghouse.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Fashiontradinghouse.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

2.7 Fashiontradinghouse.nl behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Fashiontradinghouse.nl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Gebruiker hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Gebruiker vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 Prijzen & betaling

3.1 De door Fashiontradinghouse.nl gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

3.2 Betaling geschiedt uitsluitend door middel van factuur, waartoe de Gebruiker een machtiging afgeeft bij het aanmelden van een webshop bij Fashiontradinghouse.nl deze dient dan ook als directe afname en word er direct gestart met het factureren naar u als aanvrager van een webshop.

3.3 Fashiontradinghouse.nl incasseert maandelijks de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 Indien door toedoen van de Gebruiker Fashiontradinghouse.nl niet de mogelijkheid heeft om de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen te incasseren is Fashiontradinghouse.nl gerechtigd de diensten aan de Gebruiker te staken tot het moment waarop Fashiontradinghouse.nl wel over kan gaan tot het incasseren van de vergoeding die haar uit hoofde van de overeenkomst toekomt.

3.5 Het uit artikel 3.4 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan de Gebruiker te staken ontstaat pas nadat Fashiontradinghouse.nl de Gebruiker op de hoogte heeft gesteld van zijn tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien de Gebruiker vijf werkdagen nadat hij op de hoogste is gesteld van zijn tekortkoming niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 3.4 van toepassing.

3.6 Indien de Gebruiker in gebreke is, is de Gebruiker over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Tevens is de Gebruiker alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen in beginsel 15% over het door de Gebruiker verschuldigde met een minimum van tweehonderdvijftig Euro (€ 250).

3.7 Indien Fashiontradinghouse.nl kosten heeft moeten maken, welke kosten Fashiontradinghouse.nl in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient de Gebruiker ook deze kosten aan Fashiontradinghouse.nl te betalen.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Klant een door Fashiontradinghouse.nl uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Fashiontradinghouse.nl akkoord is gegaan met deze aanvaarding

4.2 Hetgeen bepaald in artikel 4.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de website van Fashiontradinghouse.nl alsmede een op papier overeengekomen overeenkomst.

4.3 Klant kan alleen gebruik maken van diensten van Fashiontradinghouse.nl wanneer Klant een abonnement neemt op de diensten van Fashiontradinghouse.nl. Overeenkomsten tussen Klant en Fashiontradinghouse.nl hebben dus altijd betrekking tot een langere periode en kunnen worden aangemerkt als een duurovereenkomst.

4.4 Een overeenkomst via de website van Fashiontradinghouse.nl komt tot stand nadat Klant alle benodigde gegevens op het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en deze ontvangen en geaccepteerd is door Fashiontradinghouse.nl. Na ontvangst en acceptatie aan de kant van Fashiontradinghouse.nl, wordt de overeenkomst bevestigd door Fashiontradinghouse.nl. Fashiontradinghouse.nl reageert zo spoedig mogelijk.

4.5 Het staat Fashiontradinghouse.nl altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Fashiontradinghouse.nl zal Fashiontradinghouse.nl dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Fashiontradinghouse.nl de opdracht aanvaardt.

4.6 Een door Fashiontradinghouse.nl gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien Klant tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen te doen.

Artikel 5 Account

5.1 Een ieder die gebruik wil maken van de door Fashiontradinghouse.nl aangeboden diensten, dient te beschikken over een inlognaam en wachtwoord.

5.2 De Gebruiker krijgt na het tot stand komen van een overeenkomst een inlognaam en wachtwoord toegezonden door Fashiontradinghouse.nl.

5.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het adequaat beveiligen van zijn account. Indien door onrechtmatig verschafte toegang tot de account van de Gebruiker schade wordt geleden door de Gebruiker kan Fashiontradinghouse.nl hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 6 Algemene verplichtingen Gebruiker

6.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van juiste informatie waar Fashiontradinghouse.nl om verzoekt tijdens het aanmaken van een account.

6.2 Eventueel niet doorgegeven wijzigingen in de gegevens van de Gebruiker, is voor risico van de Gebruiker. Wijzigingen in zijn gegevens kan de Gebruiker via het contactformulier op de Website doorgeven.

6.3 De Gebruiker dient nimmer producten aan te bieden in een Webwinkel die op grond van de wet, verkeersopvatting of goede zeden niet in het verkeer gebracht dienen te worden.

6.4 De producten zoals bedoelt in artikel 6.3 betreffen in ieder geval:

•             Producten die inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht

•             Sterk alcoholische producten. (wijn en bier is toegestaan)

•             Tabakproducten

•             Verdovende middelen

•             Vuurwapens en explosieve producten

•             Overige producten met een onethisch karakter

6.5 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het drijven van zijn Webwinkel. De Gebruiker vrijwaart Fashiontradinghouse.nl tegen alle claims die derden mochten doen gelden.

6.6 Fashiontradinghouse.nl heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen een account van de Gebruiker te schorsen. Tevens is Fashiontradinghouse.nl gerechtigd de account van de Gebruiker te verwijderen indien de Gebruiker zich niet houdt aan door Fashiontradinghouse.nl verstrekte aanwijzingen of indien de Gebruiker zich niet gedraagt conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen.

6.7 Indien Fashiontradinghouse.nl overgaat tot schorsing of verwijdering van een account zal Fashiontradinghouse.nl het door de Gebruiker betaalde bedrag per dag verrekenen met het aantal dagen dat de Gebruiker toegang heeft gehad tot de door Fashiontradinghouse.nl geleverde diensten.

6.8 De account van een Gebruiker kan niet over worden gedragen aan een andere natuurlijke- of rechtspersoon, tenzij Fashiontradinghouse.nl hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

6.9 Fashiontradinghouse.nl draagt zorg voor een back-up van de door de Gebruiker ingevoerde gegevens via de account van de Gebruiker. De door Fashiontradinghouse.nl gemaakte back-up bestanden ontslaan de Gebruiker niet van zijn verplichting om zelf back-ups te maken voor eigen gebruik. Als gevolg kan Fashiontradinghouse.nl nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of teloorgang van gegevens.

6.10 De Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding die nodig zijn om gebruik te maken van de diensten van Fashiontradinghouse.nl.

6.11 De door Fashiontradinghouse.nl geleverde Webwinkels bevatten reclame van Fashiontradinghouse.nl of derden.

Artikel 7 Intellectueel eigendom & licentie

7.1 De inhoud van de website van Fashiontradinghouse.nl, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Fashiontradinghouse.nl en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Fashiontradinghouse.nl.

7.2 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Fashiontradinghouse.nl ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Fashiontradinghouse.nl.

7.3 De aan de Gebruiker verstrekte Webwinkel worden verstrekt op grond van een licentie, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

7.4 De licentie betreft een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de Webwinkel.

7.5 De licentie wordt afgenomen voor een minimale termijn van één jaar. Deze termijn wordt telkenmale verlengd met één maand, tenzij de Gebruiker Fashiontradinghouse.nl één maand voor het ingaan van de nieuwe termijn aangeeft niet langer gebruik te willen maken van de Webwinkel.

7.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de onder licentie verstrekte Webwinkel aan derden over te dragen, te kopiëren of op enige andere wijze te openbaren.

7.7 De door Fashiontradinghouse.nl geschreven broncodes blijven te allen tijden eigendom van Fashiontradinghouse.nl.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Fashiontradinghouse.nl  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Gebruiker indien Fashiontradinghouse.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en die krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor rekening van Fashiontradinghouse.nl komt.

8.2 Fashiontradinghouse.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is zowel de Gebruiker als Fashiontradinghouse.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 De accountgegevens van Gebruikers zullen uisluitend gebruikt worden ten behoeve van het gebruik van de Webwinkel en het verzenden van een periodieke nieuwsbrief.

9.2 Alle gegevens op de website van Fashiontradinghouse.nl, zowel persoonlijk als niet-persoonlijk, blijven te allen tijden het eigendom van Fashiontradinghouse.nl.

9.3 De persoonsgegevens worden beheerd door Fashiontradinghouse.nl en zullen niet aan derden verstrekt worden. Persoonsgegevens zullen alleen verstrekt worden aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van onder andere de Website van Fashiontradinghouse.nl. Hieronder vallen ook IP-adressen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Fashiontradinghouse.nl functioneert als een platform en biedt slechts technische ondersteuning aan Gebruikers die via Fashiontradinghouse.nl een Webwinkel onderhouden. Fashiontradinghouse.nl is nadrukkelijk niet betrokken bij het drijven van de Webwinkel en is derhalve niet aansprakelijk voor deze Webwinkel.

10.2 De aansprakelijkheid van Fashiontradinghouse.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Fashiontradinghouse.nl de Webwinkel niet naar behoren laat functioneren. De gebruiker dient dan Fashiontradinghouse.nl onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stellen, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Fashiontradinghouse.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

10.3 De aansprakelijkheid als bepaald in artikel 10.2 geldt niet voor gratis Webwinkels die de Gebruiker via Fashiontradinghouse.nl afneemt.

10.4 Fashiontradinghouse.nl is niet aansprakelijk voor gevallen waarin een Webwinkel niet functioneert door toedoen van een gebeurtenis die buiten de schuld van Fashiontradinghouse.nl valt.

10.5 Fashiontradinghouse.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledig weergegeven gegevens op de website van Fashiontradinghouse.nl.

10.6 Mocht Fashiontradinghouse.nl aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van Fashiontradinghouse.nl beperkt tot het bedrag tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van honderd euro.

10.7 Fashiontradinghouse.nl maakt voor de Gebruiker een account aan bij een ‘Payment Service Provider’. Fashiontradinghouse.nl zorgt alleen voor de aanmelding van de Gebruiker bij deze Payment Service Provider en is nimmer aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg van storingen etc. bij de Payment Service Provider.

10.8 Eventuele aanspraken van de Gebruiker op schadevergoeding jegens Fashiontradinghouse.nl kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de Gebruiker heeft geleden door toedoen van een door de Fashiontradinghouse.nl geleverde dienst, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Fashiontradinghouse.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

10.9 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fashiontradinghouse.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fashiontradinghouse.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.10 Fashiontradinghouse.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.11 Indien via de website Fashiontradinghouse.nl wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden is Fashiontradinghouse.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website.

10.12 Bij het gebruik van websites zoals bedoeld in artikel 10.11 zijn de gebruiksvoorwaarden cq. privacyregels van de desbetreffende website van toepassing.

10.13 Fashiontradinghouse.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

10.14 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Fashiontradinghouse.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Fashiontradinghouse.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 11 Toepasselijk recht & geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fashiontradinghouse.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 De Gebruiker en Fashiontradinghouse.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de kantonrechter te Almelo bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Fashiontradinghouse.nl en de Gebruiker.

Toevoeging Algemenevoorwaarden:

Adres: De Meierij 13 7631AM Ootmarsum Overijssel-Holland Tel.: 06 50614988 | E-mail: info@fashiontradinghouse.nl | Kvk.: 08132910 | fashiontradinghouse | Algemene voorwaarden
Online Support webwinkels Tel.: 0546 493240 | E-mail: support@fashiontradinghouse.nl WBB Design & Advies | IZI Services webdesign